Regulamin

Niniejszy regulamin ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości oraz osób mieszkających w sąsiedztwie obiektów VIP Apartments.

 

Następujące terminy użyte w Regulaminie będą miały znaczenie ustalone zgodnie z poniższymi definicjami:

 

Usługodawca - oznacza jednoosobową działalność gospodarczą VIP Apartments Piotr Paduch z siedzibą ul. Poniatowskiego 2/6, 50-240 Wrocław, NIP: 6912277898

Gość - oznacza każdą osobę fizyczną, która korzysta z usług świadczonych przez usługodawcę,

Obiekty VIP Apartments  - lokale lub pokoje udostępnianie do wynajęcia przez usługodawcę.

 

§ 1. PRZEDMIOT REGULAMINU

 

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności Gości oraz ich przebywania na terenie VIP Apartments i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w obiektach VIP Apartments. Dokonując ww. czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektów VIP Apartments oraz części wspólnych budynku, w którym się znajdują.

 

 

§ 2. DOBA HOTELOWA

 

1. Obiekty w VIP Apartments wynajmowane są na doby. Nie ma możliwości wynajmu na godziny.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 10.00 dnia następnego.

3. Zameldowanie jest możliwe od godziny 14:00. Wcześniejsze zameldowanie/późniejsze wymeldowanie możliwe jest za dodatkową opłatą po wcześniejszym uzgodnieniu z obiektem.

4. Rezerwacje w VIP Apartments zachowują ważność do godz. 24:00 w dniu przyjazdu, chyba że ustalono inaczej z obsługą obiektu. Po tym czasie rezerwacje traktowane są jako niedojazd i zostają anulowane bez możliwości zwrotu wpłaconej kwoty za rezerwację.

5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji, Gość powinien zgłosić telefonicznie do godz. 09:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

6. VIP Apartments uwzględni życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości, w szczególności dostępności wolnych obiektów.

 

§ 3. REZERWACJA I MELDUNEK

 

1. Goście VIP Apartments podlegają obowiązkowi meldunkowemu, w tym podpisania karty meldunkowej na podstawie dowodu tożsamości lub paszportu, przy czym usługodawca zastrzega możliwość weryfikacji treści wpisanych do karty meldunkowej z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.    

2. Goście VIP Apartments są zobowiązaniu do podania ważnego numeru telefonu w karcie meldunkowej. 

3. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać w apartamentach od godziny 06:00 do 22:00, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu sms-em na numer telefonu lub maila podanych w danych kontaktowych na stronie internetowej www.vipapartments.pl

4. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

5. W przypadku nieodwołania rezerwacji lub niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do obiektu VIP Apartments, opłata za pobyt nie zostaje zwrócona.

6. Dzieci do lat 2 mogą spać w łóżkach rodziców nieodpłatnie.

7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Usługodawca nie zwraca opłaty za niewykorzystane doby.

8. Zwierzęta są akceptowane za zgodą usługodawcy i za dodatkową opłatą. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwierzęcia.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji zwrotnej o czym Gość zostanie poinformowany przed zameldowaniem.

10. Minimalny wiek osoby dokonującej rezerwacji i meldującej się to 18 lat. Osoby poniżej 18. roku życia mogą meldować się wyłącznie w obecności rodzica/opiekuna prawnego lub przedstawić oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, w którym wyrażają zgodę na pobyt dziecka i biorą pełną odpowiedzialność za  wszelkie  szkody materialne dokonane przez dziecko oraz działania,  które  spowodują  naruszenie czyjegoś  życia  lub zdrowia, naruszenie  własnego  życia  bądź  zdrowia  na  skutek zachowania bądź  posiadanych chorób (w  tym  niedopilnowania  przyjmowania  leków). Dodatkowo, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do wpłacenia kaucji zwrotnej w wysokości ustalanej przez Usługodawcę.

 

§ 4. USŁUGI

 

1. VIP Apartments zapewniają nieodpłatnie swoim Gościom:

- Usługę sprawną pod względem technicznym - w przypadku wystąpienia usterek, które nie mogą być usunięte, usługodawca dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności;

2. Na życzenie Gości VIP Apartments świadczy odpłatnie dodatkowe usługi:

- łóżeczko dla niemowląt i krzesełko do karmienia po wcześniejszym zgłoszeniu chęci jego wypożyczenia podczas rezerwacji pokoju.

3. Na życzenie Gości VIP Apartments wystawia fakturę VAT w dniu wymeldowania lub dokonania płatności za nocleg.

 

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 

 

1. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i zniszczenie wyposażenia i urządzeń technicznych w obiektach VIP Apartments powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.

2. Każdorazowo opuszczając apartament Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien.

3. Zachowanie gości i osób korzystających z usług w obiektach VIP Apartments nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości lub mieszkańców budynku w którym się znajdują. Usługodawca może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

4. W obiektach VIP Apartments obowiązuje całkowity zakaz urządzania imprez oraz hałaśliwego zachowania, zakłócającego spokojny pobyt innych gości. W przypadku naruszenia tego punktu regulaminu, przez któregokolwiek z gości, skutkowało to będzie koniecznością natychmiastowego opuszczenia lokalu.

5. Usługodawca może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin VIP Apartments, wyrządzając szkodę w mieniu obiektów VIP Apartments lub gości albo też w inny sposób zakłócił funkcjonowanie obiektów.

6. Palenie jest zabronione.  W przypadku stwierdzenia palenia papierosów w obiektach zostanie naliczona kara za dodatkowe pranie firan, tapicerki, pościeli, etc., która wynosi równowartość doby hotelowej.

7. W przypadku stwierdzenia różnic spisu wyposażenia apartamentu ze stanem faktycznym, uszkodzeń lub rażącego braku czystości należy ten fakt zgłosić telefonicznie do 2 godziny po zasiedleniu apartamentu. W przeciwnym razie przyjmuje się, że wyposażenie było kompletne, bez uszkodzeń i w należytej czystości.

8. Nieuiszczenie opłaty za pobyt usługodawca traktuje jako wyłudzenie świadczenia w postaci mieszkania w nim na szkodę osób prywatnych. Bez względu na wysokość opłaty i długość pobytu zachowanie takie może stanowić przestępstwo określone w art. 286 kodeksu karnego.

 

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez gości w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności  z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową, lub artystyczną, ze względu na brak w obiektach VIP Apartments odpowiednich zabezpieczeń.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie mediów (wody, prądu, gazu, energii elektrycznej, internetu, telewizji) oraz niedogodności powstałe podczas pobytu związane z  pracami budowlanymi lub wykończeniowymi, jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu. Wszelkie postulaty dotyczące ewentualnych reklamacji z tego tytułu należy zgłaszać bezpośrednio do dostawców mediów.

4. Usługodawca nie dokonuje rekompensat finansowych w przypadku przerwy w dostawie w/w mediów. Usługodawca może zaproponować Gościowi zamianę apartamentu na inny w podobnym lub wyższym standardzie, pod warunkiem, że inny apartament jest dostępny w wybranym terminie. W przypadku braku takiej możliwości Gość może zrezygnować z pobytu bez możliwości zwrotu wpłaconej kwoty za rezerwację.

 

 

§ 7. CISZA NOCNA

 

1. W obiektach VIP Apartments obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 06:00 rano dnia następnego.

 

 

§ 8. ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 

1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w obiekcie VIP Apartments przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na adres przez niego wskazany, na życzenie Gościa.

 

 

§ 9. REKLAMACJE

 

1. Usługodawca nie rozpatruje reklamacji (w szególności dotyczących stanu czystości i stanu technicznego obiektu) i nie dokonuje rekompensat po wymeldowaniu Gości.  Wszelkie reklamacje należy zgłaszać zgodnie z pkt. 7 §5 lub pisemnie na adres siedziby obiektu.


§ 10.  POSTANOWIENIA  DODATKOWE

 

1. W obiektach VIP Apartments nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

2. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez VIP Apartments Piotr Paduch z siedzibą ul. Poniatowskiego 2/6, 50-240 Wrocław dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w obiektach VIP Apartments, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez usługodawcę. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

3. Zakazuje się prowadzenia na terenie obiektów VIP Apartments akwizycji i sprzedaży obnośnej.

4. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie obiektów VIP Apartments, powodowania nieprzyjemnych zapachów oraz stwarzania sytuacji, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości apartamentów.

5. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w obiektach VIP Apartments i ich wyposażeniu.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI


1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu VIP Apartments Piotr Paduch z siedzibą pod adresem Poniatowskiego 2/6, 50-240 Wrocław
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- w ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Booking engine HOTRES.pl
Rezerwacja