Regulamin

Niniejszy regulamin ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości oraz osób mieszających w sąsiedztwie obiektów VIP Apartments.

 

Następujące terminy użyte w Regulaminie będą miały znaczenie ustalone zgodnie z poniższymi definicjami:

 

Usługodawca - oznacza jednoosobową działalność gospodarczą VIP Apartments Piotr Paduch z siedzibą ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław, NIP: 6912277898

Gość - oznacza każdą osobę fizyczną, która korzysta z usług świadczonych przez usługodawcę,

Obiekty VIP Apartments  - lokale lub pokoje udostępnianie do wynajęcia przez usługodawcę.

 

§ 1. PRZEDMIOT REGULAMINU

 

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności Gości oraz ich przebywania na terenie VIP Apartments i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w obiektach VIP Apartments. Dokonując ww. czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektów VIP Apartments oraz części wspólnych budynku w którym się znajdują.

 

 

§ 2. DOBA HOTELOWA

 

1. Obiekty w VIP Apartments wynajmowane są na doby.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11.00 dnia następnego.

3. Zameldowanie jest możliwe od godziny 15:00.

4. Rezerwacje w VIP Apartments zachowują ważność do godz. 24:00 planowanego dnia przyjazdu.

5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji, Gość powinien zgłosić telefonicznie do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

6. VIP Apartments uwzględni życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości, w szczególności dostępności wolnych obiektów.

 

§ 3. REZERWACJA I MELDUNEK

 

1. Goście VIP Apartments podlegają obowiązkowi meldunkowemu, w tym podpisania karty meldunkowej na podstawie dowodu tożsamości lub paszportu, przy czym usługodawca zastrzega możliwość weryfikacji treści wpisanych do karty meldunkowej z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.    

2. Goście VIP Apartments są zobowiązaniu do podania numeru telefonu w karcie maldunkowej. 

3. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać w apartamentach od godziny 06:00 do 22:00, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu sms-em na numer telefonu lub maila podanych w danych kontaktowych na stronie internetowej www.vipapartments.pl

4. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

5. W przypadku nieodwołania rezerwacji lub niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do obiektu VIP Apartments, opłata za pobyt nie zostaje zwrócona.

6. Dzieci do lat 2 mogą spać w łóżkach rodziców nieodpłatnie.

7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, usługodawca nie zwraca opłaty za niewykorzystane doby.

8. Zwierzęta są akceptowane za zgodą usługodawcy i za dodatkową opłatą. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwierzęcia.

 

§ 4. USŁUGI

 

1. VIP Apartments zapewniają nieodpłatnie swoim Gościom:

- Usługę sprawną pod względem technicznym - w przypadku wystąpienia usterek, które nie mogą być usunięte, usługodawca dołoży starań aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności;

2. Na życzenie Gości VIP Apartments świadczy odpłatnie dodatkowe usługi:

- łóżeczko dla niemowląt po wcześniejszym zgłoszeniu chęci jego wypożyczenia podczas rezerwacji pokoju.

 

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 

1. Dzieci poniżej 18 roku życia powinny znajdować się na terenie obiektów VIP Apartments, pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci oraz materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i zniszczenie wyposażenia i urządzeń technicznych w obiektach VIP Apartments powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.

3. Każdorazowo opuszczając apartament gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien.

4. Zachowanie gości i osób korzystających z usług w obiektach VIP Apartments nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości lub mieszkańców budynku w którym się znajdują. Usługodawca może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

5. W obiektach VIP Apartments obowiązuje całkowity zakaz urządzania imprez oraz hałaśliwego zachowania, zakłócającego spokojny pobyt innych gości. W przypadku naruszenia tego punktu regulaminu, przez któregokolwiek z gości, skutkowało to będzie koniecznością natychmiastowego opuszczenia lokalu.

6. Usługodawca może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin VIP Apartments, wyrządzając szkodę w mieniu obiektów VIP Apartments lub gości albo też w inny sposób zakłócił funkcjonowanie obiektów.

8. Palenie jest zabronione.  W przypadku stwierdzenia palenia papierosów w obiektach zostanie naliczona kara za dodatkowe pranie firan, tapicerki, pościeli, etc., która wynosi równowartość doby hotelowej.

 

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez gości w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności  z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową, lub artystyczną, ze względu na brak w obiektach Apartamenty Lublin odpowiednich zabezpieczeń.

 

§ 7. CISZA NOCNA

 

1. W obiektach Apartamenty Lublin obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 06:00 rano dnia następnego.

 

 

§ 8. ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 

1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w obiekcie VIP Apartments przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na adres przez niego wskazany, na życzenie Gościa.

 

 

§ 9. REKLAMACJE

 

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług, poprzez dane kontaktowe podane na stronie internetowej www.vipapartments.pl


§ 10.  POSTANOWIENIA  DODATKOWE

 

1. W obiektach VIP Apartments nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

2. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez VIP Apartments Piotr Paduch z siedzibą ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w obiektach VIP Apartments, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez usługodawcę. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

3. Zakazuje się prowadzenia na terenie obiektów VIP Apartments akwizycji i sprzedaży obnośnej.

4. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie obiektów VIP Apartments, powodowania nieprzyjemnych zapachów oraz stwarzania sytuacji, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości apartamentów.

5. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w obiektach VIP Apartments i ich wyposażeniu.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

VIP Apartments dokłada wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO).

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VIP Apartments Piotr Paduch z siedzibą ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław

2) celem przetwarzania jest:

a) obsługa składanych zapytań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;

b) rezerwacja obiektu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;

c) realizacja umowy usługi - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

d) marketing usług administratora danych osobowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą;

4) odbiorcami danych osobowych mogą być:

a) zewnętrzne biuro rachunkowe;

b) dostawca platformy rezerwacji usług;

c) firmy świadczące usługi marketingowe;

d) dostawca aplikacji służącej do rozsyłania informacji handlowych;

e) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – dotyczy celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub realizacji umowy usługi, a w zakresie na który została wyrażona zgoda - posiada również Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 

Booking engine HOTRES.pl
Rezerwacja